Menu

FOR YOUR
INFORMATION
IMPRINT

Контакт

ЕМС Герман Балкан Логистикс ДООЕЛ
Наум Наумовски Борче бр. 50-3/5 1000 Скопје

Република Македонија

Извршен директор:

Манфред Милер

Канцеларија:

     Канцеларија Скопје

Регистар бр.: 3012 0120 028902

Општи услови

Одговорност за содржината

Се стремиме за навремено ажурирање на податоците на сајтот. И покрај внимателниот третман не се исклучува одговорноста за содржината.

Како сервис провајдер имаме одговорност според § 7 параграф 1 од ТМГ за своја содржина според општите закони..

Соласно § § 8 до 10 ТМГ, немаме обврска да ја следиме испратената или зачуваната странска информација. По добиено известување за прекршување веднаш ќе ја отстраниме содржината. Обврска е да се дејствува само од датумот на добивање на информацијата за прекршување.

Обврска за линкови

Нашиот сајт содржи линкови за надворешни веб сајтови врз кои немаме контрола. За содржините кои се наоѓаат на поврзаните сајтови треба да се исконтактира операторот или одржувачот на тие сајтови. За содржината и точноста на инфомациите – страната, веб добавувачот не дава гаранција. 
Сајтовите кои што се поврзани се проверени за можни законски прекршувања за време на поврзувањето. Со известување за прекршување ќе ги отстраниме таквите линкови.Авторско право

Операторот на содржината на сајтот и страните се предмет на германскиот закон за заштита на правата. Репродукцијата, прилагодувањето, дистрибуцијата на било каков вид на искористување надвор од правата за заштита, мора да се добие писмено одобрување од страна на авторот или креаторот.Приватност

Нагласуваме дека преносот на информации преку интернет (на пример, комуникација преку е-маил) има безбедносни недостатоци. Не е можна целосна заштита од трети лица. Загарантирана е доверливоста на приватните информации кои што се предмет на ова ограничување. Личните податоци кои се разменуваат преку интернет не треба да се користат за да влијаат штетно на трети страни. EMS Log користи стандардни интернет технологии како колачиња за следење на интеракццијата со веб порталот на компанијата.

Контакт

ЕМС Герман Балкан Логистикс ДООЕЛ
Наум Наумовски Борче бр. 50-3/5 1000 Скопје

Република Македонија

Извршен директор:

Манфред Милер

Канцеларија:

     Канцеларија Скопје

Регистар бр.: 3012 0120 028902

Општи услови

Одговорност за содржината

Се стремиме за навремено ажурирање на податоците на сајтот. И покрај внимателниот третман не се исклучува одговорноста за содржината.

Како сервис провајдер имаме одговорност според § 7 параграф 1 од ТМГ за своја содржина според општите закони..

Соласно § § 8 до 10 ТМГ, немаме обврска да ја следиме испратената или зачуваната странска информација. По добиено известување за прекршување веднаш ќе ја отстраниме содржината. Обврска е да се дејствува само од датумот на добивање на информацијата за прекршување.

Обврска за линкови

Нашиот сајт содржи линкови за надворешни веб сајтови врз кои немаме контрола. За содржините кои се наоѓаат на поврзаните сајтови треба да се исконтактира операторот или одржувачот на тие сајтови. За содржината и точноста на инфомациите – страната, веб добавувачот не дава гаранција. 
Сајтовите кои што се поврзани се проверени за можни законски прекршувања за време на поврзувањето. Со известување за прекршување ќе ги отстраниме таквите линкови.Авторско право

Операторот на содржината на сајтот и страните се предмет на германскиот закон за заштита на правата. Репродукцијата, прилагодувањето, дистрибуцијата на било каков вид на искористување надвор од правата за заштита, мора да се добие писмено одобрување од страна на авторот или креаторот.Приватност

Нагласуваме дека преносот на информации преку интернет (на пример, комуникација преку е-маил) има безбедносни недостатоци. Не е можна целосна заштита од трети лица. Загарантирана е доверливоста на приватните информации кои што се предмет на ова ограничување. Личните податоци кои се разменуваат преку интернет не треба да се користат за да влијаат штетно на трети страни. EMS Log користи стандардни интернет технологии како колачиња за следење на интеракццијата со веб порталот на компанијата.

Your browser is too old.


This Website doesn’t support Internet Explorer 9 and older. Please upgrade to the latest version one of the following browsers: